Iloversum

Tämä on Iloversumin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Iloversum, Auli Malimaa T:mi, Pitkäjärventie 60C, 02730 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Auli Malimaa, auli.malimaa(at)iloversum.fi, 0405056065

3. Rekisterin nimi

Iloversumin sähköposti- ja uutiskirjerekisteri, asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Iloversumin asiakkaan ja Iloversumin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, uutiskirjeen tilaajan tilaus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Iloversum noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

5. Rekisterin ryhmät ja tietosisältö

a) Henkilö on Iloversumin asiakas
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
henkilön nimi, yritys, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

b) Henkilö on tilannut Iloversumin uutiskirjeen tai Ilon ja onnellisuuden kuntosalin harjoitteet
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Nimi ja sähköpostiosoite

Lisäksi Iloversumin sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit, mutta ei anna sivulla kävijän yksilöityjä henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Iloversum voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Iloversum vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Iloversum voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Iloversum vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).